Wet dwangsom beslissing aanvraag ontvangen
wet dwangsom niet tijdig beslissen ontvang je besluit
mevrouw is blij met ontvangen beslissing via wet dwangsom

wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Een bestuursorgaan moet op tijd beslissen op je aanvraag. Wanneer de gemeente, sociale dienst, het UWV of een ander bestuursorgaan niet tijdig een beslissing neemt dan kan het bestuursorgaan in gebreke worden gesteld. Een ingebrekestelling is een juridisch middel om alsnog een beslissing op je aanvraag te ontvangen. Hier lees je meer over de beslistermijnen en ontdek je wat je kunt doen als de beslistermijn wordt overschreden.

Direct naar:
icon cirkel Hoogte dwangsom
icon cirkel Aanvraag beslistermijn
icon cirkel Hoe lang duurt de bezwaartermijn AWB
icon cirkel Mag de overheid de beslistermijn uitstellen / verdagen
icon cirkel Overzicht extreme beslistermijnen
icon cirkel Kosten in gebreke stellen  

wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

1. Hoe lang duurt DE aanvraag - beslistermijn AWB?

De standaard beslistermijn is 8 weken. Dit staat in de Algemene Wet Bestuursrecht maar soms is de beslistermijn veel langer. Bijvoorbeeld: de beslistermijn voor een aanvraag bij de sociale dienst is 8 weken maar de beslistermijn voor een naturalisatieverzoek bij de IND is 1 jaar. Is de termijn verstreken en heb je geen brief ontvangen dat later op je aanvraag wordt beslist? Buro Bezwaar en Beroep kan dan namens jou, de gemeente in gebreke stellen. De overheid ontvangt dan een brief waarin staat dat ze binnen twee weken op je aanvraag moeten beslissen.

Bron: Algemene Wet Bestuursrecht.

 
Hoe lang duurt DE aanvraag - beslistermijn AWB
Mag de overheid de Beslistermijn uitstellen verdagen

2. Mag de overheid de Beslistermijn uitstellen / verdagen?

Een bestuursorgaan mag de beslistermijn met zes weken verdagen. Dat betekent dat de beslistermijn met maximaal 6 weken mag worden verlengd. Het bestuursorgaan moet dit wel schriftelijk laten weten voordat de beslistermijn is verstreken. Wordt de beslistermijn te laat verlengd dan kun je de verlenging negeren en kun je de overheid hier in gebreke stellen.

Bezwaar maken na een afwijzing Hoe lang duurt de bezwaartermijn AWB

3. Bezwaar maken na een afwijzing.
Hoe lang duurt de bezwaartermijn AWB?

De standaard bezwaartermijn is 42 dagen (6 weken). Dat is de termijn waarbinnen je bezwaar moet indienen als je het niet eens bent met de beslissing. Dus als het besluit op donderdag 1 juli 2021 is genomen dan kun je tot en met donderdag 12 augustus 2021 bezwaar aantekenen. Teken je een dag later bezwaar aan, dan wordt het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk  mag worden behandeld.

4. Wanneer beslist de gemeente op het bezwaarschrift

De standaard beslistermijn is zes weken nadat de bezwaartermijn is verstreken. Dus wanneer donderdag 12 augustus 2021 de laatste dag is om bezwaar aan te tekenen dan heeft de gemeente tot en met donderdag 23 september 2021 om op het bezwaarschrift te beslissen. De bezwaartermijn + beslistermijn bezwaar = in totaal dus 12 weken.

Wanneer het bestuursorgaan werkt met een bezwaarschriften adviescommissie dan heeft het bestuursorgaan in totaal standaard 12 weken om op het bezwaarschrift te beslissen. De bezwaarschrift beslistermijn AWB loopt dan tot en met 4 november 2021. De bezwaartermijn + beslistermijn bezwaar = in totaal dus 18 weken. Bron: Algemene Wet Bestuursrecht

Wanneer beslist de gemeente op het bezwaarschrift
De overheid verdaagt de beslissing op bezwaar Mag dat

5. De overheid verdaagt de Beslissing op bezwaar!
Mag dat?

Het bestuursorgaan mag de beslistermijn net als bij de aanvraag met zes weken verdagen. De beslissing op bezwaar wordt dus met 6 weken verlengd. Dit moet het bestuursorgaan schriftelijk mededelen voordat de termijn is verstreken. Kijk bij de extreme beslistermijnen voor een totaaloverzicht van de beslistermijnen.

6. Binnen 14 dagen een beslissing of een vergoeding ontvangen

Als de overheid te laat beslist kan met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen de overheid in gebreke worden gesteld. Na ontvangst van de brief heeft de overheid nog 2 extra weken om een beslissing te nemen. Beslist de overheid later dan is meestal een dwangsom verschuldigd voor elke dag dat de overheid te laat beslist.
Binnen 14 dagen een beslissing of een vergoeding​

7. Bezwaarschriften adviescommissie vertraagt beslistermijn

Bezwaarschriften adviescommissie vertraagt beslistermijn
Je bezwaarschrift wordt behandeld door een bezwaarmedewerker of door een bezwaarschriften adviescommissie. Een bezwaarschrift medewerker heeft standaard zes weken de tijd om een advies te schrijven. Een bezwaarschriften adviescommissie heeft standaard 12 weken de tijd om een advies uit te brengen aan het bestuursorgaan. Het spreekwoord vele handen maken licht werk gaat hier blijkbaar niet op. In de praktijk werken deze commissies zo ineffectief dat ze ook de volledige termijn gebruiken en jou ondertussen laten wachten op de beslissing. Lees hieronder hoe extreem lang de aanvraag tot en met de beslissing kan duren.
Overzicht extreem lange beslistermijn 280 DAGEN

Overzicht extreem LANGE Beslistermijn 280 DAGEN

Hieronder zie je waarom het 280 dagen kan duren voordat je weet of je ergens recht op hebt. Dat zijn 40 weken en is ruim 9 maanden. Dat is extreem lang als je wacht op een belangrijke beslissing. Wanneer de overheid te laat beslist dan komt die tijd bovenop de al lange behandeltermijn van je ingediende aanvraag. Buro Bezwaar en Beroep helpen je om eindelijk een besluit op je aanvraag te ontvangen.

Overzicht: 280 dagen wachten op een beslissing
  
1. Aanvraag beslistermijn (standaard beslistermijn AWB):8 weken56 dagen
2. Verdaging beslistermijn AWB (je ontvangt dan een brief dat later op je aanvraag wordt beslist):6 weken42 dagen
3. Bezwaartermijn (als je het niet eens bent met het besluit):6 weken42 dagen
4. Beslistermijn bezwaar (de tijd die de overheid standaard heeft om te beslissen op het bezwaarschrift):6 weken42 dagen
5. Verdagen beslistermijn op bezwaar (als de beslissing op bezwaar wordt uitgesteld):6 weken42 dagen
6. In gebreke stellen (de overheid ontvangt nog twee weken extra om te beslissen)2 weken14 dagen
TOTAAL
aanvraag + verdaging
+ bezwaartermijn + beslistermijn bezwaar + verdaging beslistermijn + ingebrekestelling:
 34 weken238 dagen
   
7: De gemeente werkt met een advies bezwaarschriften commissie:6 weken42 dagen
TOTAAL aanvraag + verdaging + bezwaartermijn + beslistermijn bezwaar + verdaging beslistermijn + ingebrekestelling + adviescommissie:40 weken280 dagen
start de wet dwangsom ingebrekestelling

beslistermijn AWB opgeschort = uitgesteld

Wanneer het bezwaarschrift niet aan de wettelijke eisen voldoet ontvang je een hersteltermijn. Bijvoorbeeld als het bezwaarschrift niet is ondertekend. Je ontvangt dan een brief waarin staat dat de beslistermijn is opgeschort. In de brief staat binnen welke termijn je het verzuim moet herstellen en wat er gebeurt als je het verzuim niet op tijd herstelt. De beslistermijn wordt verlengd (opgeschort) met het aantal dagen dat je nodig hebt om het verzuim te herstellen. Dus wanneer je bijvoorbeeld 7 dagen doet over het herstellen van het verzuim dan duurt de totale beslistermijn 7 dagen langer.

Bron: artikel 7:10, tweede lid van de AWB

beslistermijn AWB opgeschort = uitgesteld​

hoogte dwangsom niet tijdig beslissen

De hoogte van de dwangsom hangt af van het aantal dagen dat de overheid te laat beslist. Wanneer de gemeente vandaag in gebreke wordt gesteld door Buro Bezwaar en Beroep, dan heeft de gemeente 14 dagen de tijd om een beslissing te nemen. Beslist de gemeente binnen deze termijn, dan is geen dwangsom verschuldigd. Beslist de gemeente  later, dan is de gemeente meestal een dwangsom verschuldigd voor iedere dag dat ze te laat zijn:

  • € 23,- per dag voor de eerste 2 weken;
  • € 35,- per dag voor de volgende 2 weken;
  • € 45,- per dag voor de laatste 2 weken.

De totale dwangsom met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kan dus oplopen tot € 1.442,-. Bron: wetten.overheid.nl

hoogte dwangsom niet tijdig beslissen

Kosten / vergoeding ontvangen als de overheid te laat beslist

In gebreke stellen kan alleen maar geld opleveren en het levert natuurlijk het besluit op waar je al zo lang op wacht! Wanneer de overheid vervolgens binnen twee weken beslist op je aanvraag dan ontvang je de beslissing en is je probleem opgelost. Je maakt dan gratis gebruik van onze service. Als de overheid een dwangsom moet betalen dan ontvang jij 60% van de dwangsom op je rekening en Buro Bezwaar en Beroep ontvangt 40%.

Vergoeding ontvangen als de overheid laat beslist ​

€ 500,- vergoeding bij overschrijding redelijke termijn in Hoger beroep

De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen geldt niet voor de procedure bij de rechtbank en in hoger beroep maar de rechtbank moet wel uitspraak doen binnen een redelijke termijn. In totaal mag de behandeling van het bezwaar, beroep en het hoger beroep niet langer dan 4 jaar duren. Voor ieder half jaar overschrijding moet het bestuursorgaan € 500,- betalen.

Bronnen: EVRM en Centrale Raad van Beroep.

500 euro vergoeding bij overschrijding redelijke termijn Hoger beroep​

Wordt mijn aanvraag afgewezen als ik de gemeente in gebreke stel?

Je rechten en plichten staan in de wet en de overheid moet zich ook aan die wetten houden. Je recht op bijvoorbeeld een uitkering of vergunning vervalt niet omdat de gemeente te laat op je aanvraag beslist.

Het is ook goed om te weten dat de overheid moeiteloos boetes uitdeelt en dwangsommen oplegt aan burgers die de wet overtreden. Met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kun je als burger voor je belangen opkomen en een ingebrekestelling helpt om een beslissing op je aanvraag te ontvangen.

Wordt mijn aanvraag afgewezen als ik de gemeente in gebreke stel

Aangetekend mailen

Sommige bestuursorganen accepteren ook per e-mail een ingebrekestelling. De ingebrekestelling wordt in dat geval aangetekend per e-mail verzonden naar het bestuursorgaan. Zo kunnen we als dat nodig is aantonen dat het bestuursorgaan de ingebrekestelling echt heeft ontvangen.

wet dwangsom niet tijdig beslissen aangetekend mailen

Veel gestelde vragen

Een dwangsom is een geldbedrag. Dus als de gemeente een dwangsom verschuldigd is aan jou, dan moet de gemeente een geldbedrag aan jou betalen.

De standaard beslistermijn in de algemene wet bestuursrecht is 8 weken. Als je niet op tijd een besluit ontvangt kun je het bestuursorgaan hier in gebreke stellen.

De bezwaartermijn WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is 6 weken! Dus als het besluit op donderdag 1 juli 2021 is genomen dan kun je tot en met donderdag 12 augustus 2021 bezwaar aantekenen. Beslist het bestuursorgaan te laat op je bezwaarschrift dan kun je hier de gemeente in gebreke stellen.

De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kan niet worden gebruikt voor WOB verzoeken. Je kunt dus geen dwangsom ontvangen als de overheid te laat beslist op het WOB verzoek.