Wat doet de sociale dienst UTRECHT?​

De sociale dienst Utrecht beslist op aanvragen voor een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, woonkostentoeslag en bijvoorbeeld voor de kos­ten van een bewindvoerder. De sociale dienst Utrecht behandelt de volgende aanvragen:

 • Participatiewet
 • WMO, maatwerkvoorzieningen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
 • IOAW, wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
 • IOAZ, inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.


De standaard beslistermijn is 8 weken. Is er binnen vier weken niet op je bijstandsaanvraag beslist dan heb je recht op een voorschot. De hoogte is 90 procent van de bijstandsnorm.

Wat doet de sociale dienst Utrecht
bijstand aanvragen Utrecht

Bijstand aanvragen UTRECHT

De bijstandsuitkering wordt aangevraagd via werk.nl. Dat is een website van het UWV waar je ook moet worden ingeschreven als werkzoekende. Het UWV stuurt de aanvraag door naar de sociale dienst Utrecht. Als je dak- of thuisloos bent moet je de uitkering rechtstreeks aanvragen bij een centrumgemeente (artikel 40 van de Participatiewet). De sociale dienst Utrecht controleert of alle gegevens compleet zijn, nodigt je uit voor een gesprek en neemt een beslissing op je aanvraag.

Hieronder kun je een aanvraag indienen bij de sociale dienst Utrecht voor een bijstandsuitkering, individuele inkomenstoeslag en voor bijzondere bijstand. Neem contact op met Buro Bezwaar en Beroep als je vragen hebt of wanneer de aanvraag wordt afgewezen. We helpen je dan kosteloos om te ontvangen waar je recht op hebt.

Hersteltermijn bewijsstukken bijstandsaanvraag - sociale dienst Utrecht

Hersteltermijn bewijsstukken bijstandsaanvraag

Voordat de uitkering wordt toegekend vraagt de sociale dienst Utrecht om bewijsstukken. De gemeente controleert met die bewijsstukken of je recht hebt op de aangevraagde uitkering. Ontbreken er stukken dan ontvang je een hersteltermijn. In die brief staat wanneer je de ontbrekende stukken moet inleveren en wat er gebeurt als je de bewijsstukken niet op tijd inlevert. Heb je meer tijd nodig om de bewijsstukken in te leveren? Vraag dan, voordat de inlevertermijn is verlopen, aan de sociale dienst Utrecht om meer tijd. Het liefst schriftelijk zodat je kunt aantonen dat je op tijd om uitstel hebt gevraagd.

Lijst bewijsstukken bijstandsuitkering - wat inleveren?

Dit zijn de bewijsstukken die de sociale dienst standaard nodig heeft:

 • De persoonsgegevens van jezelf en je eventuele levenspartner.

 • Je samenlevingscontract als je die hebt.

 • Een geldig legitimatiebewijs. Een paspoort of identiteitskaart zijn goed maar géén rijbewijs.

 • Bankafschriften over de afgelopen drie maanden van alle bank- en spaarrekeningen van jezelf, eventuele levenspartner en kinderen jonger dan 18 jaar. Ook de afschriften van bestaande niet gebruikte rekeningen zijn nodig.

 • Je huurcontract of hypotheekakte. Heb je een koophuis dan wil de gemeente ook graag een kopie ontvangen van de voorlopige aanslag van de Belastingdienst (teruggaaf eigen woning). Plus een actueel overzicht van de restant hypotheekschuld en hypotheeklasten per maand.

 • Bewijsstukken van je vermogen. Bijvoorbeeld een auto, boot, caravan, sieraden, schilderijen, aandelen, beleggingen, lijfrenten, levensverzekering, onverdeelde boedel (bij echtscheiding), erfenis en onroerend goed (in het buitenland).

 • Bewijsstukken van je inkomsten over de laatste twee maanden van jezelf en je eventuele kinderen en levenspartner. Bijvoorbeeld je loonspecificatie, uitkeringsspecificatie of  studiefinanciering.

 • De rechtbank uitspraak / convenant waarin de afspraken staan over het recht op alimentatie.

 • Ondernemers die hun bedrijf hebben gestopt verstrekken ook een uitschrijving van de Kamer van Koophandel, de winst- en verliesrekening en afschriften van de zakelijke bankrekening(en) over de afgelopen drie maanden.

Bezwaarschrift indienen - bezwaar maken Utrecht

Neemt de sociale dienst Utrecht een verkeerde beslissing of ontvang je je geld niet op tijd? Buro Bezwaar en Beroep maakt bezwaar tegen onterechte besluiten van de sociale dienst Utrecht, zodat jij ontvangt waar je recht op hebt! Op de pagina gewonnen zaken zie je waarmee we mensen onder andere hebben geholpen. Dat doen we sinds 2008 en ook advocaten, bewindvoerders, mentors en hulpverleningsorganisaties schakelen Buro Bezwaar en Beroep in voor advies of het behandelen van bijstandszaken.

Je kunt rechtstreeks bij ons terecht. Zonder Juridisch loket, direct naar de specialist. De kosten voor rechtsbijstand worden betaald door de gemeente die de fout heeft veroorzaakt. Bel: 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl en we bespreken het probleem dat je wilt oplossen.

sociale dienst Utrecht bezwaar maken tegen een beslissing
telefonisch bijstand afgewezen Utrecht

telefonisch bijstand afgewezen Utrecht

Is je aanvraag telefonisch afgewezen door de sociale dienst Utrecht? Vaak bellen mensen eerst met de sociale dienst voordat ze de aanvraag indienen. De gemeente laat dan bijvoorbeeld telefonisch weten dat er geen recht bestaat op de uitkering, bijzondere bijstand of andere voorziening.

Vraag altijd om het aanvraagformulier als je denkt dat je ergens recht op hebt. Je kunt een paar maanden of jaren later namelijk niet zeggen dat je telefonisch verkeerd bent voorgelicht en daarom met terugwerkende kracht alsnog je geld wilt ontvangen. Een aanvraag moet namelijk schriftelijk worden ingediend en de gemeente moet ook schriftelijk op de aanvraag beslissen.

Weigert de gemeente een aanvraagformulier te verstrekken? Vraag dan schriftelijk / per e-mail om het aanvraagformulier. Als de gemeente dan nog steeds weigert stuur de weigering dan naar Buro Bezwaar en Beroep en we helpen je graag verder zodat de aanvraag alsnog wordt ingediend.

Bel: 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl

Veel voorkomende problemen

vrouw blij met buro bezwaar en beroep rechtsbijstand
 • We staan klaar wanneer je bijstand is teruggevorderd.
 • De sociale dienst Utrecht je aanvraag (bijzondere) bijstand heeft  afgewezen.
 • Je te weinig bijstand hebt ontvangen.
 • De bijstand niet wordt uitbetaald.
 • Het vakantiegeld onterecht is ingehouden.
 • De sociale dienst Utrecht je aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.
 • De uitkering is opgeschort / geblokkeerd of stopgezet.
 • De gemeente te laat of niet op je aanvraag beslist.
 • Je uitkering is herzien.
 • De sociale dienst Utrecht je bijstandsuitkering heeft ingetrokken.
 • Je bijstand moet terugbetalen.
 • Je problemen hebt met je daklozenuitkering.
 • Je het niet eens bent met een andere beslissing van de sociale dienst Utrecht.

Gewonnen zaken

uitkering
geblokkeerd

Deze uitkering was zonder gegronde reden geblokkeerd. Er is bezwaar aangetekend tegen het niet uitbetalen van de uitkering en er is tegelijkertijd een voorlopige

bijstand
jongeren – meer geld

Deze jongere ontving rond de € 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval

geen bijstandsfraude
samenwonen

De cliënt wordt beschuldigd van samenwoning. De uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliënt uiteindelijk meer dan €

Geld ontvangen voor te laat beslissing

€ 865,- extra ontvangen van de gemeente omdat ze te laat hebben beslist op het bezwaarschrift. Buro Bezwaar en Beroep stelt de gemeente dan in gebreke!

netto vordering
bruteren

Volgens het college moest meneer 800,- bijstand terugbetalen. Daar bovenop kwam € 800,- aan belastingpremies. Dit wordt bruteren genoemd . . . 

REINTEGRATIE TRAJECT STOPGEZET

De cliënt wordt aangemeld bij een reïntegratiebedrijf en wordt verplicht direct aan de slag te gaan. De cliënt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden . . .

BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTINGSKOSTEN

Een dakloze cliënt vindt een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om de kamer te kunnen . . . 

Aanvullende uitkering bij parttime werk 

Cliënt ontvangt een aanvullende uitkering want zijn inkomsten uit werk zijn nog te laag. De sociale dienst betaald maandelijks te weinig bijstand door het inkomen te schatten. .

De Participatiewet is 1 januari 2015 ingevoerd. Daarvoor was de wet bekend onder de naam ‘Wet werk en bijstand’ (WWB) vanaf 2004 t/m 2014. De Algemene bijstandswet (ABW) was geldig vanaf 1965 t/m 2003. De allerbelangrijkste Participatiewet regels en rechten.

vrouw is blij dat de machtiging is verzonden
We helpen je om te ontvangen waar je recht op hebt
Buro Bezwaar en Beroep - succesvol bezwaar aantekenen
kan-ik-hulp-ontvangen-van-een-jurist
naar de rechter toe als het bezwaarschrift ongegrond is verklaard